Privacy

Privacyverklaring 

Met deze privacyverklaring informeren wij u over aard, omvang en doel van de verwerking van uw persoonsgegevens binnen het kader van ons online aanbod en de daarmee verband houdende diensten. 

I. Begripsbepalingen

Deze privacyverklaring berust op begrippen en termen die bij afkondiging van de Algemene Verordening voor de Gegevensbescherming (AVG) door de Europese Unie als wet- en regelgever werden gebruikt. Om veilig te stellen dat deze verklaring duidelijk is, bieden wij vooraf uitleg over de gebruikte begrippen. Voor zover u hieronder verwijzingen naar wettelijke regelingen zonder exacte vermelding van de naam van de betreffende wetgeving aantreft, gaat het om de AVG.

1. Persoonsgegevens

“Persoonsgebonden gegevens” slaat op alle informatie, die op een geïdentificeerde of te identificeren persoon (hierna genoemd “betreffende persoon”) betrekking heeft: als identificeerbaar wordt een natuurlijke persoon bedoeld, die direct of indirect, in het bijzonder door middel van een koppeling aan een identificatie zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online-identificatie of een of meerdere bijzondere kenmerken, die uitdrukking geven van de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit van deze natuurlijke persoon, herleid kan worden.

2. Verantwoordelijke 

Een “verantwoordelijke” is de natuurlijke persoon, juridische entiteit, instantie, instelling of andere organisatie die alleen of samen met anderen over het doel en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens beslist; zijn de doelen en middelen voor deze verwerking gespecificeerd onder het recht van de Europese Unie of het recht van de lidstaten, dan kan de verantwoordelijke resp. kunnen de te bepalen criteria voor zijn benoeming onder het recht van de Unie of de lidstaten voorzien worden.

3. Verwerking

“Verwerking” is elk met of zonder gebruik van geautomatiseerde procedures uitgevoerde proces of elke reeks van zodanige processen in verband met persoonsgegevens zoals het verzamelen, het organiseren, ordenen, opslaan, aanpassen, wijzigen, uitlezen, opvragen, gebruiken, openbaar maken door verzending, verspreiding of een andere vorm van beschikbaarstelling, het vergelijken, het combineren, het inperken, verwijderen of vernietigen ervan. 

4. Derde

Een “derde” is een natuurlijke persoon of juridische entiteit, instantie, instelling of andere organisatie buiten de betroffen persoon, de verantwoordelijke, een via outsourcing ingeschakelde verwerker en de personen die onder de directe verantwoordelijkheid van de verantwoordelijke of van de als onderopdrachtnemer ingeschakelde verwerker bevoegd zijn om de persoonsgegevens te verwerken.

5. Toestemming

Een “toestemming” is elke door de betroffen persoon vrijwillig voor het bepaalde geval, op basis van duidelijke informatie en eenduidig afgegeven wilsverklaring in de vorm van een verklaring of een andere eenduidig bevestigende handeling, waarmee de betroffen persoon te kennen geeft dat  hij akkoord gaat met de verwerking van zijn persoonsgebonden gegevens.

6. Profiling

“Profiling” is elk type geautomatiseerde verwerking van persoonsgebonden gegevens, waarbij deze persoonsgebonden gegevens worden gebruikt om bepaalde persoonlijke aspecten die betrekking hebben op een natuurlijke persoon, te beoordelen, met name om aspecten met betrekking tot arbeidsprestaties, economische situatie, gezondheid, persoonlijke voorkeuren, interesses, betrouwbaarheid, gedrag, verblijfslocatie of locatiewisseling van deze natuurlijke persoon te analyseren of te voorspellen.

II. Contactgegevens van de verantwoordelijke voor de verwerking en van de functionaris/manager voor de privacybescherming 

Verantwoordelijke voor de verwerking:

Kipp Umwelttechnik GmbH
Senner Straße 156
33659 Bielefeld
Tel.: +49 521 403171
E-mail: info@kipp-umwelttechnik.de

Contactgegevens voor de manager voor privacybescherming:

Kipp Umwelttechnik GmbH
Datenschutzbeauftragter
Senner Straße 156
33659 Bielefeld
Tel.: +49 521 403171
E-mail: datenschutz@kipp-umwelttechnik.de

III. Aard en omvang van de verwerking van persoonsgebonden gegevens 

Wij verwerken uw persoonsgebonden gegevens in principe slechts voor zover dit noodzakelijk is voor de beschikbaarstelling van deze website en voor onze diensten en leveringen. De verwerking van de gegevens vindt alleen plaats, wanneer dit onder de toepasselijke wetgeving toegestaan is. Voor zover u daarvoor uw toestemming verleent, is ook een verder gaande verwerking mogelijk. 

1. Bezoek van onze website

Bij een bezoek aan onze website wordt door de door u gebruikte browser automatisch informatie naar de server van onze website gestuurd. De volgende informatie wordt daarbij tijdelijk in protocolbestanden (logfiles) opgeslagen:

• Datum en tijd van het bezoek aan de website,

• Uw Internet-Protocol-adres (IP-adres), 

• De internet-service-provider van het bezoekende systeem, 

• Gebruikt browsertype en het besturingssysteem,

• Websites van waaruit u op onze website terecht bent gekomen,

• Websites die vanaf uw systeem via onze website worden opgeroepen.

De wettelijke basis voor de opslag van de gegevens en logbestanden is Art. 6 lid 1 p. 1 letter f AVG. 

De verwerking van de gegevens vindt plaats om de functionaliteit van onze website veilig te stellen. Bovendien dienen de gegevens voor de technische optimalisatie van de website en voor de veiligheid en stabiliteit van onze IT-systemen.

Deze gegevens worden niet gebruikt voor marketingdoeleinden of om conclusies over u als persoon te trekken. 

De persoonsgegevens worden gewist, zodra zij niet meer noodzakelijk zijn voor het doel waarvoor ze verzameld zijn. 

Bij de opslag van gegevens in logbestanden worden de gegevens ten laatste na zeven dagen verwijderd.

Indien een verdere opslag plaatsvindt, wordt uw IP-adres gewist of geanonimiseerd.

De verwerking van deze gegevens in logbestanden is absoluut noodzakelijk voor de beschikbaarstelling van de website. Om die reden heeft u geen recht om hier bezwaar tegen aan te tekenen. 

Wanneer u onze website bezoekt, verwerken wij verdere persoonsgegevens door gebruik te maken van bepaalde analysediensten. Nadere uitleg hierover vindt u onder cijf. IV van deze verklaring.

2. Contactopname

Wanneer u met ons contact opneemt (bijv. via e-mail, contactformulier, telefoon of social media), worden uw persoonsgegevens verwerkt voor de bewerking van de contactaanvraag en de afhandeling daarvan. De wettelijke basis voor deze verwerking van de doorgegeven gegevens is Art. 6 lid 1 p. 1 letter b AVG. Wij verwijderen deze gegevens zodra zij niet meer noodzakelijk zijn voor het doel waarvoor zij verzameld worden; in de regel dus, wanneer de betreffende conversatie met u beëindigd is. De conversatie is beëindigd, wanneer de betreffende aangelegenheid definitief opgehelderd en/of afgehandeld is. Anders gelden de wettelijke bewaartermijnen. Er vindt geen doorgifte van deze gegevens aan derden plaats. 

IV. Analysediensten: Cookies, tracking en content in de sociale media

1. Gebruik van cookies

Op onze website maken wij gebruik van zogenoemde cookies. Daarbij gaat het om kleine tekstbestanden, die in uw internetbrowser resp. van de internetbrowser op uw eindapparatuur (bijv. computer, tablet, smartphone e.a.) automatisch opgeslagen worden wanneer u onze website bezoekt. Deze cookies bevatten karakteristieke tekenreeksen, die een unieke identificatie van de internetbrowser bij het opnieuw oproepen van de website mogelijk maken.

Wij gebruiken cookies om onze website gebruikersvriendelijker te kunnen inrichten. Deze cookies maken het ons mogelijk, dat u bij een nieuw bezoek aan onze website automatisch herkend wordt, bijv. als ingelogde bezoeker. Deze cookies worden na een gedefinieerde periode automatisch verwijderd. De hierbij verwerkte gegevens zijn voor het genoemde doel ter bescherming van ons gerechtvaardigde belang en dat van derden conform art 6 lid 1 p. 1 letter f AVG, noodzakelijk.

U kunt het plaatsen van cookies door onze website te allen tijde door middel van een passende instelling van de gebruikte internetbrowser verhinderen en zich derhalve permanent tegen het instellen van cookies verzetten. Verder kunnen eerder geplaatste cookies te allen tijde via een internetbrowser of ander softwareprogramma’s verwijderd worden. Dit is in alle gangbare internetbrowsers mogelijk. Wanneer u het plaatsen van cookies in de gebruikte internetbrowser deactiveert, zijn eventueel niet alle functies van onze website volledig bruikbaar.

cookie-instellingen

Om onze website voor u te optimaliseren en om deze continu te kunnen verbeteren, gebruiken wij cookies. Meer informatie over cookies is te vinden in ons sectie Gegevens Beveiliging. Maak een selectie van welke cookies u wilt toestaan.

Uw selectie is opgeslagen!

Voor hulp:
Laten we uitleggen hoe cookies ons helpen de website voor u te optimaliseren.

Help

We respecteren uw privacy. Daarom hebben we de gegevensverzameling op deze website tot een minimum beperkt. Maar om door te gaan, moet u een cookiekeuze maken. Hieronder volgt een uitleg van de verschillende opties en hun betekenis.

  • Alle cookies toegestaan:
    Elke cookie, zoals Tracking en analytische cookies. Als u ons een kleine kans geeft om te volgen, kunnen we onze inhoud en onze website verder verbeteren!
  • Alleen noodzakelijke cookies toestaan.:
    Er worden geen cookies ingesteld, tenzij het technisch noodzakelijke cookies zijn.

U kunt uw cookie-instellingen hier altijd wijzigen: Privacy. Impressum

Terug

2. Google Analytics

Wij maken gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst van Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, VS, hierna “Google”). 

Google Analytics gebruikt zogenaamde “cookies”, tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en die een analyse van het gebruik van de website door u mogelijk maken. De door het cookie gegenereerde informatie over het gebruik van deze website wordt in de regel doorgestuurd naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen. 

In geval van de activering van de IP-anonimisering op deze website wordt uw IP-adres door Google binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragstaten van het verdrag over de Europese Economische Ruimte eerst ingekort. Alleen in uitzonderingsgevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS verzonden en daar ingekort. In opdracht van de exploitant van deze website zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te analyseren, rapporten over de website-activiteiten samen te stellen en om verdere met het website- en internetgebruik verband houdende diensten te verlenen aan de exploitant van de website. Het in het kader van Google Analytics door uw browser doorgegeven IP-adres wordt niet in verband gebracht met andere gegevens bij Google. 

In opdracht van de exploitant van deze website zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik te analyseren, rapporten over de website-activiteiten samen te stellen en om verdere met het gebruik van de website verband houdende diensten te verlenen aan de exploitant van de website. 

De wettelijke basis voor het gebruik van Google Analytics is Art. 6 lid 1 letter f AVG.

U kunt de opslag van cookies door een desbetreffende instelling in uw browsersoftware verhinderen; wij wijzen u er echter op dat u in dat geval eventueel niet alle functies van deze website in hun volle omvang zult kunnen gebruiken. U kunt bovendien de registratie van de door het cookie gegenereerde en aan uw gebruik van de website gerelateerde gegevens (incl. uw IP-adres) door Google alsmede de verwerking daarvan door Google verhinderen door de onder de volgende link https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl.) beschikbare browser-plugin te downloaden en te installeren.

Klik op de onderste knop om het bijhouden van Google Analytics te stoppen.
Opt-out

Opt-out van %% tracking_title %% geslaagd

Meer informatie over privacybescherming in samenhang met Google Analytics vindt u bijvoorbeeld in de Google Analytics-hulp onder de volgende link: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de. 

3. Ons aanbod op sociale media en integratie van diensten van derden

Wij zijn met onze content ook op sociale netwerken en andere virtuele platforms vertegenwoordigd, om daar met klanten, geïnteresseerden en gebruikers te communiceren en hun onze diensten aan te kunnen bieden. Bij de oproep van deze netwerken en virtuele platforms gelden hun gebruiksvoorwaarden en vooral ook hun privacyprincipes. Dit is met name belangrijk wanneer u door het aanklikken van de desbetreffende links op onze website onze weergaven op sociale netwerken en andere platforms oproept.

Voor zover in onze privacyverklaring niet afwijkend geregeld, verwerken wij uw persoonsgebonden gegevens die u ons via het sociale netwerk en de virtuele platforms in het kader van onze communicatie ter beschikking stelt, bijv. door het verzenden van berichten aan ons, ter afwikkeling van uw aanvragen. De wettelijke basis voor deze verwerking van de doorgegeven gegevens is Art. 6 lid 1 p. 1 letter b AVG.

Bovendien maken wij binnen onze website ter optimalisatie en analyse van ons online aanbod, gebruik van het aanbod van derde aanbieders om hun content en services, namelijk bijv. video’s of lettertypes in onze website te integreren (hierna uniform aangeduid als “Services”). Deze integratie vereist dat de aanbieders van deze diensten uw IP-adres verwerken. Omdat dit technisch niet te verhinderen is, is de verwerking van het IP-adres daarom noodzakelijk voor het gebruik en de realisatie van de diensten. Wij streven ernaar om alleen die diensten te gebruiken, waarvan de respectievelijke aanbieders het IP-adres alleen voor de onmiddellijke levering van de diensten verwerken. Derde aanbieders kunnen verder zogenaamde pixel-tags (onzichtbare grafieken, ook bekend als “Web Beacons”) voor statistische of marketing doeleinden gebruiken. Door de “Web Beacons” kunnen verschillende soorten informatie, bijv. het bezoek aan een van onze websites onderzocht en geanalyseerd worden. In geanonimiseerde vorm kan informatie in cookies op uw eindapparaat worden opgeslagen, waardoor technische informatie naar uw browser en gebruikt besturingssysteem, gelinkte websites, bezoektijd en verdere informatie voor het gebruik van onze website verwerkt kunnen worden. De wettelijke basis voor deze verwerking van de doorgegeven gegevens is Art. 6 lid 1 p. 1 letter b AVG. Bij de gebruikte diensten gaat het om:

Youtube

Integratie van de video’s op het platform »YouTube« van de provider Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. De privacyverklaring van derde aanbieders vindt u onder https://www.google.com/policies/privacy/. Informatie over een beperking/deactivering van het overdragen van de informatie/advertenties zijn oproepbaar onder https://adssettings.google.com/authenticated.

Google Maps

Integratie van de kaarten van de dienst “Google Maps” van de provider Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. De privacyverklaring van derde aanbieders vindt u onder https://www.google.com/policies/privacy/. Informatie over een beperking/deactivering van het overdragen van de informatie/advertenties zijn oproepbaar onder  https://adssettings.google.com/authenticated.

4. Google AdWords

Onze website maakt gebruikt van Google AdWords. Het gaat hierbij om een online-advertentie-programma van Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, United States, dat het zogenaamde conversie-tracking gebruikt. Hiermee kunt u zowel advertenties in de zoekmachineresultaten van Google, als in het advertentienetwerk van Google presenteren. Google AdWords maakt het adverteerders mogelijk om vooraf bepaalde trefwoorden vast te leggen om een advertentie uitsluitend weer te geven in de zoekmachineresultaten van Google, wanneer de gebruiker met de zoekmachine een trefwoordrelevant zoekresultaat oproept. In het Google-advertentienetwerk worden advertenties m.b.v een automatisch algoritme en de vooraf vastgelegde trefwoorden naar thematisch relevante websites verspreid. Klikt u op een door Google weergegeven advertentie of komt u via een Google-advertentie op onze website, dan wordt op uw computer een zogenaamd conversie-cookie geplaatst. Deze cookies verliezen na 30 dagen hun geldigheid en dienen er niet voor om de gebruiker te identificeren. Bezoekt u bepaalde pagina’s van deze website en is het cookie nog niet afgelopen, dan kan Google herkennen dat u op de advertentie geklikt heeft en naar onze website verder werd geleid, maar niet wie u bent. Na het conversie-cookie wordt bepaald of bepaalde subpagina’s op onze website zijn geopend. Elke Google AdWords-klant ontvangt een ander cookie. De cookies kunnen niet via de internetsites van Adwords-klanten getraceerd worden. De door de conversie-cookies ingewonnen informatie dient ervoor, geanonimiseerde conversie-statistieken voor AdWords-klanten aan te maken. Er wordt geen informatie verzameld, waarmee een gebruiker geïdentificeerd kan worden.

Wanneer u niet getraceerd wilt worden, kunt u het plaatsen van cookies, zoals hierboven al weergegeven, te allen tijde met een betreffende instelling van uw browser verhinderen en bovendien de reeds geplaatste cookies verwijderen. Bovendien kunt u de op uw interesses afgestemde reclame van Google herroepen, wanneer u de site van Google onder www.google.de/settings/ads oproept en daar de gewenste instellingen verricht. 

De opslag van “conversie-cookies” en het gebruik van Google AdWords wordt gedaan op basis van art. 6 lid 1 let. f AVG. Wij hebben een gerechtvaardigd belang bij de analyse van het gebruikersgedrag, om zowel ons informatie-/diensten-/warenaanbod en onze advertenties te optimaliseren, bijv. door het invoegen van interessegerichte advertenties op de websites van andere bedrijven en in de zoekresultaten van de zoekmachine Google. 

V. Uw rechten als betroffen persoon

Wanneer uw persoonsgebonden gegevens verwerkt worden, bent u betroffene in de zin van de AVG. Dit geeft u de volgende rechten ten opzichte van de verantwoordelijke: 

1. Recht op informatie

Als betroffen persoon heeft u het recht, van de verantwoordelijke een bevestiging te verlangen, of u betreffende persoonsgebonden gegevens verwerkt werd; is dit het geval, dan heeft u recht op informatie over deze persoonsgebonden gegevens (art. 15 AVG). Over het hiernavolgende kunt u informatie verlangen: 

a. de doeleinden waarvoor de persoonsgegevens worden verwerkt;

b. de categorieën van de persoonsgebonden gegevens die worden verwerkt;

c. de ontvangers of de categorieën van ontvangers aan wie de betreffende persoonsgegevens onthuld zijn of nog onthuld zullen worden;

d. indien mogelijk de geplande duur waarvoor de persoonsgebonden gegevens worden opgeslagen, of, indien dit niet mogelijk is, de criteria voor de vastlegging van deze duur;

e. het bestaan van een recht of correctie of verwijdering van de op u betrekking hebbende persoonsgegevens of een beperking van de verwerking door de verantwoordelijke of een recht op bezwaar tegen deze verwerking;

f. het bestaan van een recht op bezwaar bij een toezichthoudende instantie;

g. wanneer de persoonsgebonden gegevens niet bij de betroffen persoon verzameld werden, alle beschikbare informatie over de herkomst van de gegevens;

h. het bestaan van een geautomatiseerde besluitvorming inclusief profiling volgens Art. 22 lid 1 en 4 en – op zijn minst in deze gevallen – substantiële informatie over de daarbij gebruikte logica alsmede de draagwijdte en nagestreefde uitwerkingen van een dergelijke verwerking op de betreffende persoon.

Verder heeft u het recht informatie te verlangen over de vraag of de op u betrekking hebbende persoonsgegevens worden overgedragen naar een ander land of aan een internationale organisatie. In deze samenhang kunt u verlangen onder de geschikte garanties conform Art. 46 AVG in verband met de overdracht geïnformeerd te worden.

2. Recht op correctie

Als betroffen persoon heeft u het recht, per omgaande de correctie van onjuiste persoonsgebonden gegevens door de verantwoordelijke te verlangen. Rekening houdend met de doeleinden van de verwerking heeft u het recht op completering van onvolledige persoonsgebonden gegevens – ook d.m.v. van een aanvullende verklaring – te verlangen (art. 16 AVG).

3. Recht op verwijdering

Als betroffen persoon heeft u het principiële recht om van de verantwoordelijke te eisen dat deze de betreffende persoonsgegevens per omgaande verwijdert, voor zover daarvoor één van de volgende redenen aangevoerd kan worden:

a. De op u betrekking hebbende persoonsgebonden gegevens zijn niet meer nodig voor de doeleinden waarvoor zij verzameld zijn of op andere wijze werden verwerkt.

b. De betroffen persoon herroept zijn toestemming, waarop de verwerking conform art. 6 lid 1 let. a of art. 9 lid 2 let. a gebaseerd was en er is geen andere toepasselijke rechtsgrond meer aanwezig voor de verwerking.

c. De betroffen persoon tekent conform art. 21 lid 1 bezwaar aan tegen de verwerking en er zijn geen zwaarder wegende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking, of de 

betroffen persoon tekent conform art. 21 lid 2 AVG bezwaar aan tegen de verwerking.

d. De persoonsgegevens werden onrechtmatig verwerkt.

e. De verwijdering van de persoonsgegevens is noodzakelijk om aan een wettelijke verplichting te voldoen waaraan de verantwoordelijke onderworpen is onder het recht van de Unie of van de lidstaten.

f. De persoonsgebonden gegevens werden verzameld in het kader van aangeboden diensten van de informatiemaatschappij volgens Art. 8 lid 1.

Indien de verantwoordelijke persoon de op u betrekking hebbende persoonsgegevens openbaar heeft gemaakt en is hij om de bovengenoemde redenen verplicht deze te wissen, dan neemt hij met inachtneming van de beschikbare technologie en de implementatiekosten aangemeten maatregelen, ook van technische aard, om voor de dataverwerking verantwoordelijke personen die de persoonsgegevens verwerken, erover te informeren dat een betroffen persoon van hen heeft verlangt dat zij alle links naar deze persoonlijke gegevens of van kopieën of replica’s van deze persoonlijke gegevens verwijderen.

Dit recht op verwijdering bestaat niet, voor zover de verwerking noodzakelijk is 

a. voor de uitoefening van het recht op vrije meningsuiting en informatie;

b. voor de nakoming van een wettelijke verplichting die de verwerking vereist onder het recht van de Unie of de lidstaten waaraan de verantwoordelijke onderworpen is, of voor de uitvoering van een taak die van publiek belang is of plaatsvindt bij de uitoefening van openbaar gezag dat aan de verantwoordelijke overgedragen is;

c. om redenen van openbaar belang op het gebied van de openbare gezondheid conform artikel 9 lid 2 letter h en i en artikel 9 lid 3;

d. voor in het openbare belang gelegen archiveringsdoeleinden, economische of historische onderzoeksdoeleinden of voor statistische doeleinden conform artikel 89 lid 1, voor zover dat in lid 1 genoemde recht de verwezenlijking van de doelstellingen van deze verwerking onmogelijk maakt of ernstig benadeeld, of

e. om juridische aanspraken geldend te maken, uit te oefenen of te verdedigen.

4. Recht op inperking van de verwerking

U heeft het recht van de verantwoordelijke de inperking van de verwerking te verlangen, indien een van de volgende voorwaarden aanwezig is: 

a. de juistheid van de persoonsgebonden gegevens van de betroffen persoon bestreden wordt en wel voor een tijdsduur, die de verantwoordelijke nodig heeft om de juistheid van de persoonsgebonden gegevens te controleren,

b. de verwerking onrechtmatig is en de betroffen persoon de verwijdering van de persoonsgegevens afwijst en in plaats daarvan een beperking van het gebruik van de persoonsgegevens verlangt;

c. de verantwoordelijke de persoonsgegevens niet langer nodig heeft voor het doel van de verwerking, maar de betroffen persoon deze nodig heeft om juridische aanspraken geldend te maken, uit te oefenen of te verdedigen, of

d. de betroffen persoon bezwaar heeft aangetekend tegen de verwerking conform artikel 21 lid 1, zolang nog niet vaststaat of de gerechtvaardigde belangen van de verantwoordelijke zwaarder wegen dan die van de betroffen persoon.

Werd de verwerking ingeperkt, dan mogen deze persoonsgebonden gegevens – afgezien van hun opslag – alleen worden verwerkt met uw toestemming of voor het geldend maken, uitoefenen of verdedigen van juridische aanspraken of ter bescherming van de rechten van een andere natuurlijke persoon of juridische entiteit of vanwege een belangrijk openbaar belang van de Unie of een lidstaat. 

Wanneer u de inperking van de verwerking verwerkt heeft, wordt u door de verantwoordelijke op de hoogte gebracht, voordat de inperking wordt opgeheven.

5. Recht op bezwaar 

Als betroffen persoon heeft u het recht, om redenen die op uw speciale situatie gebaseerd zijn, te allen tijde tegen de verwerking van de op u betrekking hebbende persoonsgebonden gegevens bezwaar aan te tekenen, op grond van art. 6 lid 1 let. e of f AVG. Dit geldt ook voor een op deze bepalingen gestoelde profilering.

De verantwoordelijke verwerkt de persoonsgebonden gegevens niet meer, tenzij wij deze dwingende, te verdedigen redenen voor de verwerking kunnen aantonen die zwaarder wegen dan de belangen, rechten en vrijheden van de betroffen persoon, of wanneer de verwerking plaatsvindt om juridische aanspraken geldend te maken, uit te oefenen of te verdedigen.

Verwerkt de verantwoordelijke persoonsgebonden gegevens om directe marketing te bedrijven, dan heeft u te allen tijde het recht bezwaar tegen de verwerking van de persoonsgebonden gegevens te maken voor deze reclamedoeleinden. Dit geldt ook voor profiling voor zover dit verband houdt met dergelijke direct marketing. Maakt u tegenover de verantwoordelijke bezwaar tegen de verwerking ten behoeve van direct marketing, dan zal hij de persoonsgebonden gegevens niet meer voor deze doeleinden verwerken.

Mocht u gebruik willen maken van uw recht op bezwaar, dan is een bericht aan onze functionaris(sen) voor privacybescherming genoeg (contactgegevens zie cijf. II).

Verder heeft u de mogelijkheid om in verband met het gebruik van diensten van de informatiemaatschappij – ongeacht de richtlijn 2002/58/EG – uw herroepingsrecht uit te oefenen middels geautomatiseerde procedures waarbij technische specificaties worden gebruikt.

6. Recht op herroeping van een privacy-rechtelijke toestemming

U heeft het recht uw privacy-rechtelijke toestemming te allen tijde met werking voor de toekomst te herroepen. De herroeping laat de rechtmatigheid van de op basis van deze toestemming verrichte verwerking tot aan het moment van herroeping onverlet.

7. Recht op informatie

Voor zover u uw recht op correctie, verwijdering of beperking van de verwerking geldend gemaakt heeft jegens de verantwoordelijke, dan is deze verplicht alle ontvangers, waaraan de op u betrekking hebbende persoonsgegevens geopenbaard zijn, te informeren dat de gegevens gecorrigeerd of verwijderd zijn of dat de verwerking ingeperkt is, tenzij dit onmogelijk blijkt te zijn of onredelijke inspanningen zou vereisen.

U heeft het recht om van de verantwoordelijke te eisen dat deze u informeert over deze ontvangers.

8. Recht op overdraagbaarheid en overdracht van gegevens 

U heeft het recht om de op u betrekking hebbende persoonsgegevens die u aan de verantwoordelijke beschikbaar hebt gesteld, in een gestructureerd, gangbaar en machinaal leesbaar format te ontvangen. Daarnaast heeft u het recht om deze gegevens aan een andere verantwoordelijke door te geven zonder daarin gehinderd te worden door de verantwoordelijke waaraan de persoonsgegevens beschikbaar waren gesteld, voor zover

a. de verwerking op een toestemming conform artikel 6 lid 1 let. a of artikel 9 lid 2 let. a of op een overeenkomst conform artikel 6 lid 1 let. b berust en

b. de verwerking m.b.v. geautomatiseerde processen volgt.

Bij de uitoefening van dit recht heeft u bovendien het recht te verlangen dat de persoonsgegevens rechtstreeks worden doorgegeven van de ene verantwoordelijke naar een andere verantwoordelijke, voor zover dit technisch uitvoerbaar is.

Het recht over overdraagbaarheid van gegevens kunt u niet geldend maken, wanneer de verwerking van de gegevens noodzakelijk is voor de uitvoering van een taak die een publiek belang vertegenwoordigt of die wordt uitgevoerd in het kader van een publieke bevoegdheid die aan de verantwoordelijke overgedragen is.

9. Geautomatiseerde beslissing in individuele gevallen inclusief profiling

U heeft het recht niet aan een uitsluitend op een geautomatiseerde verwerking – inclusief profiling – berustende beslissing te worden onderworpen die voor u juridische gevolgen heeft of u op vergelijkbare wijze aanzienlijk benadeelt.

Dit geldt niet, wanneer de beslissing

a. voor de afsluiting of tenuitvoerlegging van een overeenkomst tussen de betroffen persoon en de verantwoordelijke noodzakelijk is,

b. op basis van rechtsvoorschriften van de Unie of de lidstaten waaraan de verantwoordelijke onderworpen is, toegelaten is en deze rechtsvoorschriften aangemeten maatregelen voor de bescherming van uw rechten, vrijheden en gerechtvaardigde belangen van de betroffen persoon inhouden of

c. met uw uitdrukkelijke toestemming plaatsvindt.

In het voornoemde onder (a.) en (b.) genoemde gevallen neemt de verantwoordelijke geëigende maatregelen om de rechten, vrijheden en gerechtvaardigde belangen van de betroffen persoon te waarborgen, waartoe ten minste het recht op een tussenkomst door een persoon namens de verantwoordelijke, op de mogelijkheid om het eigen standpunt toe te lichten en op aanvechting van de beslissing behoren.

10. Recht om een klacht in te dienen 

Ongeacht andere mogelijkheden om administratief of langs gerechtelijke weg bezwaar aan te tekenen, heeft u het recht bezwaar aan te tekenen bij een toezichthoudende instantie, met name in de lidstaat waar u woont, werkt of waar de vermoedelijke inbreuk heeft plaatsgevonden, wanneer de betroffen persoon van mening is dat de verwerking van de op hemof haar betrekking hebbende gegevens een inbreuk op deze verordening vormt.

De toezichthoudende instantie waarbij de klacht wordt ingediend, informeert u als de indiener over de stand van zaken en de resultaten van het bezwaar inclusief de mogelijkheid van gerechtelijke rechtsmiddelen volgens Art. 78 AVG.

VI. Dataveiligheid

Wij nemen technische en organisatorische maatregelen om een zo volledig mogelijke bescherming van uw persoonsgegevens veilig te stellen. Desondanks gaan dataverzendingen via het internet principieel gepaard met veiligheidsrisico’s, zodat niemand een absolute bescherming kan garanderen. Om die reden staat het u vrij ons persoonsgegevens ook op alternatieve manieren toe te laten komen, bijv. per post, fax of telefoon.